Dimanche 9h30

Antré :

Yélé manmay la

Yélé sa zot fè

Vansé pli douvan ké ni plas ba tout moun

Vini pa fè wont kay-la pa tro piti

Kyrié : Sovè JéziKri mwen ka mandé’w padon, 

Sovè JéziKri mwen ka mandé’w pardon

Sovè JéziKri mwen ka mandé’w padon, 

Éyé pitié, éyé pitié, mwen ka mandé’w padon  (3 fwa)

Glorya : Gloriyé Bondjé adan syèl-la

Gloriyé’y manmay asou  

Gloriyé Bondjé dan lafanmi

Gloriyé Bondjé dan Légliz-la 

 

Psom : Ou sé an refug pou mwen, ou vlopé mwen épi misik délivrans

Aklamasyion : Woulo bravo … Alleluia Amen Alléluia

Prière universelle : Bondjé kouté ti manmay ou, Bondjé kouté ich ou (fwa 2)

Pwosésyon dé don : 

Pwosésyon dé don : 

Bondjé mi pen la,

Bondjé mi di ven la, 

Nou ka potéy baw, Wi Bondjé (*2)

1/ Sé travay a fwè an nou

sé fatig a fwè an nou

mizè a fwè an nou, wi Bondjé

2/ Pen-la ka vin kô a’w, 

di ven la ka vin san a’w, 

sé yo ki fos an nou, wi Bondjé.

3/ Tou lé jou nou ka soufè, 

tou lé jou nou ka lité, 

tou lé jou nou ka espéré, wi Bondjé.

4/ Pwan tout travay an nou, 

pwan tout soufwans an nou, 

yo ké vin pen dè jwa, wi Bondjé. 

Sanktous : Ozana, ozana, ozana, gloriyé Bondjé an fétay syè-la!
Sen, Sen, Sen, Bondjé Sényè Sen, Bondjé ! Kréyé linivè !

Bénédiksyon pou Sa ka vini-an, wi sé Papa Bondjé ki ka vwéyé’y ; Alélouya, ba Mési-a !

Anamnèz Jési ou vini, Jési ou né, Jési ou soufè, Jési ou mô, Jési ou résisité, Jési ou vivan, Jési ou ké viré, Jési ou la ( 2 fwa )

Agno bondié : la pè bondjé épi nou, la pè di JéziKri, La pè Bondjé épi nou, la pè lespriw osi

Agno Bondjé tiré péché nou an, Agno Bondjé pran pitié di nou (2 fwa)

Agno Bondjé tiré péché nou an, Agno Bondjé ba nou lapé osi

Komunion

Kô’w é san’w, kô’w é san’w,  kô’w é san’w pou nou sé lavi.  Kô’w é san’w pou nou pé lévé, 

kô’w é san’w pou nou pé manjé kô’w é san’w pou nou sé lavi.

1. Si nou pa ka manjé’w, nou pé ké ni lavi an nou [Pas Jézi sé lavi (Bis)] 

2. Si gren’n-lan pa simen, ayen péké rivé lévé [Sèl salu sé Jézi (Bis)] 

3. Lè zòt tout ka sanblé, fò zòt rifè’y pou sonjé mwen [Mwen ki la pou’w manjé (Bis)] 

4. Pou nou viv an Jézi, nou ké chwazi an sèl Lèspri [Sé Lèspri Jézikri (Bis)] 

5. Ou ki ba nou la vi’w, pou nou tout pé résisité [Fòs Bondjé sé lavi (Bis)] 

Action di gras : la vi sé lanmou 

Wi Soley, lalin ou fè yo 

Syèl latè, lanmè ou fè yo 

Zannimo, Zeb, Pyé bwa wi ou fè 

Tousa oufè bel ini lanmou

1. Pandan si jou papa Bondjé ou kréyé 

Pandan si jou Papa Bondjé ou travay 

Pandan si jou Papa Bondjé simen lanmou 

Wi sa té bel sétyem jou ou posé 

2. Ou mété nonm, ou di nonm kontinyé 

Ou mété nonm, di nonm simen lanmou 

Ou mété nonm, ou di nonm ba lavi
Tou sa ou fè i bel i ni lanmou 

3. Travay lanmen sé travay épi lanmou 

Travay latè sé travay épi lanmou 

Travay lespri sé travay épi lanmou 

Travay lavwa sé chimen volonté 

4. Ah wi Bondjé tousa’w fè I té bel
Ah wi Papa tousa’w kréyé I té bel
Oh wi senyè tousa’w fè I té bel
Wi si nonm bel, pas ou fey ka sanm ou 

Anvwa : Fok prié Djé manmay pa moli